MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Home/Nieuws/MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

 

algemene verordening gegevensbescherming.
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Deze verordening houdt onder meer, zakelijk en sterk vereenvoudigd weergegeven, in dat organisaties zeer terughoudend moeten omgaan met het vrijgeven en/of verspreiden van persoonlijke gegevens en dat slechts die gegevens mogen worden vastgelegd die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn. Het doel voor de SZD is om vast te kunnen stellen of een speler speelgerechtigd is. Van spelers wordt alleen hun naam, geboortedatum en foto in de administratie opgenomen. Enkel deze gegevens zijn nodig om te kunnen beoordelen of een speler speelgerechtigd is. Van de contactpersonen zullen ook adres- en andere contactgegevens in de administratie van de SZD worden opgenomen, omdat het bestuur het contact met de teams moet kunnen onderhouden. Alle communicatie met individuele spelers zal via de contactpersoon lopen. Van de teams wordt alleen nog de naam en de kleur van het shirt op de website weergegeven.

In de loop van het seizoen zal aan de contactpersoon van elk team een formulier worden toegezonden waarmee individuele spelers kenbaar kunnen maken dat zij bezwaar hebben tegen het gebruiken van hun gegevens door de SZD. Het huishoudelijk reglement zal in de loop van het seizoen op dit onderdeel worden aangepast. Tevens zal in het huishoudelijk reglement worden opgenomen dat spelers die zich bij de SZD inschrijven instemmen met het vastleggen van hun naam, geboortedatum en foto in de administratie van de SZD en het vervolgens gebruiken van die gegevens om te kunnen vaststellen dat de betreffende speler speelgerechtigd is.

deelnemende teams.
Voor het seizoen 2018-2019 hebben 24 teams ingeschreven. Naast alle teams die vorig seizoen deelnamen, hebben zich vier nieuwe teams aangemeld. De 24 teams zijn over twee klassen van twaalf teams verdeeld. De bekercompetitie wordt gespeeld in vier poules van zes teams. De poulewinnaars en de nummers 2 gaan naar de kwartfinale. Vanaf de kwartfinale wordt via het knock-out principe gespeeld. De verdeling van de teams over de twee klassen, de indeling van de bekerpoules en het volledige speelprogramma staan op de website vermeld.

thuisspelende ploeg zorgt voor reserveshirts.
De thuisspelende ploeg moet bij gelijke of nagenoeg gelijke kleur van shirts voor afwijkende shirts of hes-jes zorgen. De kleur van het shirt van een team zoals dat op de website onder “teams” staat vermeld, is bepalend.

betreden van de zaal.
Als er in de zaal voorafgaande aan het voetballen, hockeyers actief zijn, is het verboden de zaal te betreden tot het moment dat de hockeyers klaar zijn met het opruimen van hun materiaal. In geen geval mag er worden begonnen met intrappen zolang er nog hockeyers op het speelveld zijn.

beleid niet opgekomen teams.
Indien teams niet opkomen voor het spelen van hun wedstrijd zal artikel 10 van hoofdstuk 4 van het huishoudelijk reglement worden toegepast. Of een team zich tijdig heeft afgemeld voor het spelen van de betreffende wedstrijd is daarbij niet van belang. Het is teams toegestaan tot aanvang van de wedstrijd nieuwe spelers op te geven, mits deze nog niet in de Deurnese zaalvoetbalcompetitie actief zijn.

Hoofdstuk 4, artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement luidt als volgt: Een team dat eenmaal zonder geldige reden niet komt opdagen, of niet speelgerechtigd is omdat het met minder dan 4 spelers verschijnt, zal beboet worden met € 75,-, te voldoen vóór de eerstvolgende wedstrijd bij de penningmeester (Rabobankrekeningnummer 0110.8195.00). Het bewijs van betaling dient vóór de wedstrijd aan de wedstrijdleiding te worden getoond. Van deze € 75,- gaat € 25,- naar de tegenstander. Bij herhaling volgt uitsluiting. Bij uitsluiting kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van eerder gedane betalingen.

spelregels.
De spelregels zijn niet gewijzigd.

penningmeester decharge
De kascontrolecommissie, bestaande uit Paul Megens en Arthur Jegerings, heeft het financiële beleid van de penningmeester over het seizoen 2016-2017 gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur heeft de penningmeester decharge verleend. Binnenkort komt de kascontrolecommissie bijeen voor het uitvoeren van controle op het financiële beleid over het seizoen 2017-2018.

26 maart 2016|Nieuws|