HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HOOFDSTUK 1

Naam en zetel der stichting

De zaalvoetbalorganisatie draagt de naam “Stichting Zaalvoet­bal Deurne”(hierna kortweg de S.Z.D. genoemd). Zij is gevestigd te Deurne en opgericht op 1 oktober 1972. Het secretari­aat is gehuisvest op Irenelaan 3, 5707 LS te Helmond. De S.Z.D. is aangesloten bij de regio Peelland, een samenwerkingsverband tussen de zaalvoetbalorganisaties van Asten, Bakel, Beek en Donk, Deurne, Gemert, Lieshout en Someren

HOOFDSTUK 2

Algemene bepalingen

1. Door aanmelding/inschrijving geeft iedere deelnemer te kennen het huishoude­lijk reglement te aanvaarden.

2. Het stichtingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

3. De S.Z.D. functioneert zonder winstoog­merk. Slechts de kosten, benodigd voor een goede organisatie, worden in de vorm van inschrijfgeld vastgesteld.

4. De S.Z.D. communiceert alleen met de contactpersonen van de ingeschreven teams

5. Het inschrijfgeld dient te allen tijde voor 1 juli volledig betaald te worden. Indien het inschrijfgeld niet tijdig wordt voldaan kan het bestuur besluiten dat het betreffende team niet speelgerechtigd is.

6. In het inschrijfgeld is een bedrag van € 25,– als voorschot begrepen. Op dit bedrag worden kosten en/of boetes in mindering gebracht. Indien dit bedrag aan het einde van het seizoen ontoereikend blijkt te zijn voor voornoemde betalingen zal het team een naheffing ontvangen. Een eventueel restant van dit voorschot zal na afloop van het seizoen aan die teams die daartoe een rekeningnummer hebben opgegeven, worden terugbetaald.

7. Iedere deelnemer heeft de plicht zich op correcte en sportieve wijze te gedragen. De deelnemer dient te allen tijde respect te tonen voor de tegenstander en alle anderen die bij het spel betrokken zijn, zowel voor, tijdens, als na de wedstrijd. Indien de deelnemer zich schuldig maakt aan herhaald ergerlijk gedrag tijdens de wedstrijden en/of minder vleiende opmerkingen maakt naar de scheidsrechters, wedstrijdleiding en/of bestuursleden kan de deelnemer verdere deelname aan de competitie worden ontzegd. Verder kan een coach of speler deelname worden ontzegd, indien men zich, naar oordeel van de leiding, onder invloed van alcohol of enig ander geestverruimend middel bevindt.

8. Schade, toegebracht aan derden, de zaal en/of de kantine zal op de schuldige(n) worden verhaald.

9. Deelname is op eigen risico.

10. Bij uitsluiting of terugtrekking na inschrijving of tijdens de competitie zal geen enkele financiële bijdrage worden gerestitueerd.

HOOFDSTUK 3

Leden/Spelers

1. De stichting kent geen leden. Bij inschrijving neemt men deel aan de door de S.Z.D. te organiseren competitie.

2. Bij inschrijving dient een team tenminste de beschikking te hebben over 10 spelers van 16 jaar of ouder. Van deze spelers mogen vrouwelijke spelers deel uitmaken. Er mogen maximaal 2 vrouwelijke spelers gelijktijdig aan het spel deelnemen, waarbij een van die spelers de keeper is.

3. Door inschrijving als speler bij de S.Z.D. wordt toestemming verleend de persoonsgegevens, bestaande uit naam, roepnaam en geboortedatum van de ingeschreven speler en een van de nieuwe speler verstrekte recente foto, in de administratie van de S.Z.D. op te nemen en vervolgens om die gegevens tijdens elke wedstrijd waaraan de ingeschreven speler deelneemt, te gebruiken om te kunnen vaststellen of de betreffende speler speelgerechtigd is aan de wedstrijd deel te nemen. Daarnaast geven de contactpersonen van elk team toestemming om hun adresgegevens in de administratie van de S.Z.D. op te nemen en om die gegevens te gebruiken in de contacten tussen de contactpersonen en het bestuur. 

4. Spelers kunnen slechts lid zijn van één team en dus maar op één spelerslijst voorkomen. Het is een speler toegestaan als coach bij een ander team ingeschreven te staan.

5.
a. Na afloop van de competitie en voor 15 augustus is het voor de spelers mogelijk van team te veranderen. Het gaat hier uitsluitend om wisselingen van spelers die aan de afgelopen competitie hebben deelgenomen Zulks kan door middel van een verzoek tot overschrijving.

b. Voorts bestaat er het gehele seizoen de gelegenheid om de spelerslijst aan te vullen met spelers die niet bij een team staan ingeschreven. Hierbij gaat het uitsluitend om nieuwe spelers die niet aan de afgelopen competitie hebben deelgenomen.

c. Spelers die na 15 augustus, maar voor het begin van de tweede helft van de competitie van team wisselen, kunnen alleen deelnemen aan de tweede helft van de competitie.

d. Ongeacht hetgeen hiervoor is vermeld, is een speler pas speelgerechtigd nadat zijn naam, geboortedatum, en een recente foto in het bezit van de ledenadministratie zijn. De kosten voor het in- of overschrijven van spelers bedragen € 2,50.

e. Indien per team meer dan 13 leden zijn ingeschreven, zal aan het betreffende team per extra lid boven het aantal van 13 leden een bedrag van € 2,– per seizoen in rekening worden gebracht als administratiekosten.

6. Voor spelers van teams die uitgesloten zijn van verdere deelname geldt, dat zij zich slechts na toestemming van het bestuur bij een ander team kunnen aansluiten.

7. Alleen spelers die op de officiële spelerslijst voorkomen, kunnen aan de competitie deelnemen. Het niet naar waarheid invullen van de spelersgegevens kan uitsluiting tot gevolg hebben van het team en/of de betrokken speler en/of van degene die het wedstrijdformulier heeft ingevuld. Tevens dient een coach, die plaats neemt op de spelersbank, als lid van S.Z.D. te zijn ingeschreven.

8. Voor het opstellen van een ongerechtigde speler zal het schuldige team onvoorwaardelijk worden bestraft met een 5-0 nederlaag en een boete van € 12,50. Onder een ongerechtigde speler wordt verstaan:
– een speler, die niet op de spelerslijst voorkomt;
– een speler, die op dat moment is geschorst;
– een speler, die op een andere spelerslijst voorkomt;
– een speler waarvan geen pasfoto aan de ledenadministratie is verstrekt.
De ongerechtigde speler zal worden bestraft met een schorsing die onmiddellijk ingaat. De duur van de schorsing zal afhankelijk zijn van de omstandigheden.

9. Wanneer de foto ten behoeve van de inschrijving van een speler niet overeenstemt, of dermate verschilt dat identificatie niet mogelijk is, zal deze foto niet worden geaccepteerd. De speler is daardoor niet gerechtigd om te spelen. Na ontvangst van een nieuwe pasfoto is de speler weer speelgerechtigd. De kosten bedragen € 2,50.

10. Naamsverandering van een team is mogelijk tot 1 juli.

11. Wanneer voor, tijdens, of na de competitie onverhoopt een scheiding ontstaat binnen een team en dit team daardoor wordt verdeeld in twee of meer kampen die aan de competitie willen blijven deelnemen, dan zal die partij, waarvan de contactpersonen deel uitmaken worden aangemerkt als de partij die het reeds bestaande team blijven vormt. Is er onenigheid tussen de contactpersonen dat zal het team waarvan de eerste contactpersoon deel uitmaakt worden aangemerkt als het team dat het reeds bestaande team blijft vormen. Bij mutaties en/of aanvullingen van de contactpersonen dient dit schriftelijk aan het secretariaat van de S.Z.D. te worden medegedeeld, met medeondertekening van de contactperso[o]n[en] op dat moment.

HOOFDSTUK 4

Spelregels

1. Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de regio Peelland.

2. De competitie is onderverdeeld in drie klassen. De indeling van de klassen wordt gemaakt aan de hand van:
a. plaatsing op de ranglijst van het vorig seizoen;
b. promotie- en degradatiereglement;
c. indien een klasse door het opzeggen van een of meerdere teams incompleet raakt, zal de competitieleiding in overleg met het bestuur een of meer teams aanwijzen die de opengevallen plaats(en) opvult/opvullen.
d. eventuele veranderingen c.q. aanvullingen bij de indeling van de klassen kunnen indien noodzakelijk door het bestuur worden uitgevoerd. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

3.  De duur van de wedstrijden is vastgesteld op 38 minuten. Tijdens de wedstrijd wordt niet van speelhelft gewisseld. Drie minuten voor het einde van de wedstrijd wordt de elektronisch klok stilgezet. De scheidsrechter bepaalt wanneer een wedstrijd is afgelopen. Hij geeft dit aan door een fluitsignaal. De leiding van een wedstrijd berust bij (een) door het bestuur aan te wijzen scheidsrechter(s) en/of grensrechter en/of wedstrijdleid(st)er.

4. De te spelen wedstrijden, de plaats en tijd van zowel de reguliere alsook de bekercompetitie zijn vermeld op de website van de S.Z.D, www.szd-deurne.nl.

5. In verband met het strakke wedstrijdschema wordt er geen uitstel van de geplande wedstrijden verleend, noch verwisseling van de geplande wedstrijden toegestaan, tenzij bij overmacht, ter beoordeling aan het bestuur.

6. Voor de aanvang van een wedstrijd dient een wedstrijdformulier, duidelijk en volledig ingevuld, bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd. Direct na afloop van de wedstrijd moet het formulier door de aanvoerder voor akkoord worden ondertekend. Blijft de aanvoerder in gebreke het wedstrijdformulier in te leveren en/of te ondertekenen, dan zal aan het team een boete van € 2,50 worden opgelegd.

7. Een speelgerechtigd team bestaat uit minimaal 4 spelers waaronder één als zodanig herkenbare doelverdediger.

8. Wanneer tijdens de wedstrijd het aantal spelers per team definitief daalt tot minder dan 4 spelers wordt de wedstrijd gestaakt. Daalt het aantal spelers tijdelijk tot minder dan 4, omdat 1 of meer spelers gelijktijdig tijdstraf hebben, dan wordt normaal doorgespeeld, tenzij de scheidsrechter om andere redenen termen aanwezig acht de wedstrijd definitief te staken.

9. Indien een team te laat aanwezig is, zal het per 5 minuten met één tegendoelpunt worden bestraft; zulks tot een maximum van 5 tegendoelpunten. Na 20 minuten zal er een nederlaag van 5-0 geregistreerd worden. Op de vastgestelde tijd van het begin van de wedstrijd, conform het aanvangstijdstip, vermeld op de website van de S.Z.D, www.szd-deurne.nl, zet de wedstrijdleiding, op aangeven van de scheidsrechter, de klok aan en de stand op 1-0. Vervolgens wordt na elke 5 minuten één doelpunt aan het verschenen team toegekend tot een maximum van 5-0.

10. Een team dat eenmaal zonder geldige reden niet komt opdagen, of niet speelgerechtigd is omdat het met minder dan 4 spelers verschijnt, zal beboet worden met € 75,-, te voldoen vóór de eerstvolgende wedstrijd bij de penningmeester (Rabobankrekeningnummer 11.08.19.500). Het bewijs van betaling dient vóór de wedstrijd aan de wedstrijdleiding te worden getoond. Van deze € 75,- gaat € 25,- naar de tegenstander. Bij herhaling kan uitsluiting volgen. Bij uitsluiting kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van eerder gedane betalingen.

11. Bij het staken van een wedstrijd door een scheidsrechter wegens onregelmatigheden kan:
a. het/de schuldige team(s) een boete van maximaal € 75,- worden opgelegd;
b. de wedstrijd verloren worden verklaard met 5-0. Bij het staken van een wedstrijd dienen zowel de beide aanvoerders als de scheidsrechters en/of de grensrechter een strafformulier in te vullen, deze zijn verkrijgbaar bij de wedstrijdleiding (zie ook hoofdstuk 6). Het bepaalde in hoofdstuk 6 onder punt 8b, c en d is van overeenkomstige toepassing. De opgelegde straf geldt voor alle door de S.Z.D. georganiseerde wedstrijden;
c. het team in zijn geheel uit de competitie worden genomen.

12. Bij iedere wedstrijd draagt het team zorg voor:
a. de juiste kleding. Bij kleding van gelijke kleur is het ‘thuisspelende’ team (eerst genoemd team in het wedstrijdprogramma) verplicht voor andere shirts te zorgen. Hierbij dient te worden uitgegaan van de kleuren, welke door de teams aan het secretariaat zijn doorgegeven. Deze kleuren staan op de website vermeld. 
b. een aanvoerdersband. De aanvoerder van het team is verplicht deze band tijdens de wedstrijd zichtbaar te dragen. De kleur van de band dient af te steken ten opzichte van de rest van de kleding.
c. een reserve-keepersshirt. Ieder team is verplicht tijdens de wedstrijd een reserve-keepershirt op de spelersbank te hebben en te gebruiken bij een straf van de keeper.
d. dat tenminste 5 minuten voor de aanvang van de wedstrijd uw team in de zaal aanwezig is.
e. Indien een wedstrijd niet kan worden gespeeld omdat het thuisspelende team heeft verzuimd voor reserveshirts te zorgen, wordt het thuisspelende team als niet speelgerechtigd aangemerkt. De wedstrijdklok zal op het vastgestelde aanvangstijdstip worden gestart en de stand wordt op 0-1 gezet. Vervolgens wordt na elke 5 minuten één doelpunt aan het uitspelende team toegekend tot een maximum van 5-0. Indien het thuisspelende team 20 minuten nadat de klok is aangezet nog niet voor reserveshirts heeft zorggedragen heeft dit team de wedstrijd met 5-0 verloren. Het is uitdrukkelijk verboden met ontbloot bovenlichaam te spelen.
f. Overtreden van de punten b t/m d kan worden beboet met € 2,50 per overtreding.

HOOFDSTUK 5

Promotie en degradatie
a. promotie: De kampioenen van de tweede en de derde klasse promoveren.
b. degradatie: De als laatste geëindigde team van de eerste en tweede klasse degraderen.
c. Rangorde: indien twee of meer teams gelijk eindigen, ongeacht op welke plaats van de ranglijst (met uitzondering van het hierna onder 5 bepaalde), wordt de rangorde als volgt vastgesteld:

  1. beste doelsaldo over de gehele competitie, indien gelijk;
  2. meeste doelpunten vóór, indien gelijk;
  3. onderlinge resultaat, indien gelijk;
  4. strafschoppen, serie van drie strafschoppen door 3 verschillende spelers die om en om trappen.  Indien de stand na deze serie gelijk is nemen dezelfde drie spelers om en om een strafschop totdat een beslissing is gevallen.
  5. indien bij vaststelling van de eindstand promotie of degradatie in het geding is, wordt na toepassing van onderdeel d3 een beslissingswedstrijd gespeeld alvorens onderdeel d4 toe te passen.

Bekercompetitie.
De S.Z.D. kent een bekercompetitie. Het reglement luidt als volgt:
a. alle deelnemende teams worden op basis van de eindstand van het voorafgaande seizoen over twee bekercompetities verdeeld. Elke bekercompetitie wordt verdeeld in twee poules. De indeling in de poules vindt via loting plaats. In iedere poule wordt gespeeld in de vorm van een halve competitie. De eerste vier teams van elke poule gaan door naar de knock-out-fase. Indien twee of meer teams in een poule gelijk eindigen in punten, dan wordt de eindstand vastgesteld via de hierna te noemen criteria in de hierna te noemen volgorde. Grootste doelsaldo, meeste doelpunten voor, winnaar van de onderlinge wedstrijd, loting.

b. na de poulefase wordt de bekercompetitie voortgezet met de kwartfinales via het knock-out-systeem. Daarvoor plaatsen zich de eerste vier ploegen uit elke poule.
c. de winnaars van de knock-out-wedstrijden van de kwartfinales plaatsen zich voor de halve finales. De winnaars van de halve finales spelen de finales.

d. indien de wedstrijden in de kwartfinales en de halve finales in een gelijke stand eindigen wordt onmiddellijke na het einde van die wedstrijden tot het nemen van strafschoppen overgegaan. Indien [een van] de finale[s] in een gelijkspel eindigt wordt een verlenging van tien minuten gespeeld. Is de stand daarna nog gelijk dan wordt/worden ook de finale[s] beslist door het nemen van strafschoppen.

Indien tot het nemen van strafschoppen moet worden overgegaan wordt een serie van drie strafschoppen per team genomen. De strafschoppen worden genomen door drie verschillende spelers van elk team. De teams nemen de strafschoppen in de serie om en om. Indien de stand na deze strafschoppenserie gelijk is, nemen dezelfde spelers opnieuw strafschoppen in dezelfde volgorde als in de voorafgaande serie. Daarna eindigen de strafschoppen zodra een beslissing is gevallen en beide teams een gelijk aantal strafschoppen hebben genomen.

HOOFDSTUK 6

Strafzaken
1. De strafcommissie bestaat uit tenminste 3 onafhankelijke personen.

2. Deze personen zijn alleen bij het bestuur bekend.

3. De beslissingen van deze strafcommissie zijn bindend. Daartegen kan geen beroep worden aangetekend.

4. Alleen zeer ernstige overtredingen en/of wangedrag van spelers/teams worden aan deze strafcommissie voorgelegd.

5. De  kosten voor de behandeling van een strafzaak ad € 12,50 worden in rekening gebracht aan het team waarvan de speler deel uitmaakt die uit de zaal is gezonden.

6. Schorsingen van 6 maanden of meer zullen regionaal worden doorgegeven. Dit geldt zowel voor voorwaardelijke en onvoorwaardelijk opgelegde schorsingen.

7. De schorsing geldt met onmiddellijke ingang.

8
a.    Een speler, die uit de zaal wordt gestuurd, is de eerstvolgende wedstrijd niet speelgerechtigd. Vóór de  daaropvolgende wedstrijd krijgen deze speler en de contactpersoon van het team, waarvan deze speler deel uitmaakt, bericht of, en zo ja, voor hoeveel wedstrijden de speler is geschorst.

b. De aanvoerder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het invullen van het strafformulier.

c. Indien een speler uit de zaal is gestuurd, dient binnen 24 uur na afloop van de betreffende wedstrijd, een strafformulier door de scheidsrechter(s) en/of de grensrechter en de beide aanvoerders te worden ingevuld en ingeleverd.

d. De in punt 8c genoemde formulieren kunnen dezelfde avond bij de wedstrijdleiding worden ingeleverd. Het is ook mogelijk het formulier in te leveren bij de competitieleiding.

9. Een schorsing geldt zowel voor competitie- als bekerwedstrijden.

10. Indien een team voor de tweede maal bij een strafzaak, waaruit een schorsing voortvloeit, betrokken raakt, kan het onmiddellijk van verdere deelname aan de competitie worden uitgesloten. Het niet opkomen van een team wordt gelijkgesteld met een strafzaak waaruit een schorsing is voortgevloeid.

HOOFDSTUK 7

Algemeen
Elke speler wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het huishoudelijk reglement. Onbekend zijn daarmee wordt daarom niet door het bestuur van de S.Z.D. aanvaard. De gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, zijn ter beoordeling van het bestuur van de S.Z.D.

Laatst bewerkt door:
Huub van Neerven,
8 februari 2020