algemene verordening gegevensbescherming.
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Deze verordening houdt onder meer, zakelijk en sterk vereenvoudigd weergegeven, in dat organisaties zeer terughoudend moeten omgaan met het vrijgeven en/of verspreiden van persoonlijke gegevens en dat slechts die gegevens mogen worden vastgelegd die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn. Het doel voor de SZD is om vast te kunnen stellen of een speler speelgerechtigd is. Van spelers wordt alleen hun naam, geboortedatum en foto in de administratie opgenomen. Enkel deze gegevens zijn nodig om te kunnen beoordelen of een speler speelgerechtigd is. Van de contactpersonen zullen ook adres- en andere contactgegevens in de administratie van de SZD worden opgenomen, omdat het bestuur het contact met de teams moet kunnen onderhouden. Alle communicatie met individuele spelers zal via de contactpersoon lopen. Van de teams wordt alleen nog de naam en de kleur van het shirt op de website weergegeven.  Tevens zal in het huishoudelijk reglement worden opgenomen dat spelers die zich bij de SZD inschrijven instemmen met het vastleggen van hun naam, geboortedatum en foto in de administratie van de SZD en het vervolgens gebruiken van die gegevens om te kunnen vaststellen dat de betreffende speler speelgerechtigd is.

betreden van de zaal.
Als er in de zaal voorafgaande aan het voetballen, hockeyers actief zijn, is het verboden de zaal te betreden tot het moment dat de hockeyers klaar zijn met het opruimen van hun materiaal. In geen geval mag er worden begonnen met intrappen zolang er nog hockeyers op het speelveld zijn.

beleid niet opgekomen teams.
Indien teams niet opkomen voor het spelen van hun wedstrijd zal artikel 10 van hoofdstuk 4 van het huishoudelijk reglement worden toegepast. Of een team zich tijdig heeft afgemeld voor het spelen van de betreffende wedstrijd is daarbij niet van belang. Het is teams toegestaan tot aanvang van de wedstrijd nieuwe spelers op te geven, mits deze nog niet in de Deurnese zaalvoetbalcompetitie actief zijn.

Hoofdstuk 4, artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement luidt als volgt: Een team dat eenmaal zonder geldige reden niet komt opdagen, of niet speelgerechtigd is omdat het met minder dan 4 spelers verschijnt, zal beboet worden met € 75,-, te voldoen vóór de eerstvolgende wedstrijd bij de penningmeester (Rabobankrekeningnummer 0110.8195.00). Het bewijs van betaling dient vóór de wedstrijd aan de wedstrijdleiding te worden getoond. Van deze € 75,- gaat € 25,- naar de tegenstander. Bij herhaling volgt uitsluiting. Bij uitsluiting kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van eerder gedane betalingen.

reserveshirts
De thuisspelende ploeg moet bij gelijke of nagenoeg gelijke kleur van shirts voor afwijkende shirts of hesjes zorgen. De kleur van het shirt van een team zoals dat op de website onder “teams” staat vermeld, is bepalend.